Regulamin konkursu

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Mateusz Woźniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą OVENO Mateusz Woźniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: ul. Lwowska 12/2, 22-100 Chełm, adres do doręczeń: ul. Wojciechowska 7/206, 20-704 Lublin, NIP: 5632369831, REGON: 361132420, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@mamaistetoskop.pl.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym Instagram.

 

§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia lub jest osobą powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
2. Żeby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien:
a) dokonać zakupu dowolnego produktu w sklepie internetowym Organizatora, pod adresem www.mamaistetoskop.pl, w okresie od 1 marca 2018 r. do 19 października 2018 r.
b) zamieścić w serwisie internetowym Instagram, w terminie od 12 października do 19 października 2018 r. do godziny 23:59, zdjęcie na którym widać produkt zakupiony w sklepie internetowym Organizatora, broszurę (“Medyczny poradnik wakacyjny” lub “Jak samodzielnie badać piersi?”) lub naklejki dołączane do zamówienia. Na zdjęciu należy oznaczyć profil @mama.i.stetoskop. Profil użytkownika musi być publiczny.
3. Zamieszczenie zdjęcia w serwisie internetowym Instagram, spełniającego warunki wymienione w pkt. 2 tego paragrafu, będzie traktowane jak zgłoszenie do udziału w konkursie.
4. Stworzone przez Uczestnika zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
5. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

 

§3
NAGRODY

1. W konkursie zostanie przyznanych dziesięć nagród, każda składająca się z:
a) książki Adama Kaya pod tytułem “Będzie bolało” o wartości 28,00 zł,
b) vouchera na zakupy w sklepie mamaistetoskop.pl o wartości 100 zł (ważny do 31 stycznia 2019 r.).
2. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
3. Organizator przyzna każdemu zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 14,22 zł (słownie: czternaście złotych 22 groszy).
4. Organizator pobierze od każdego zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

§4
PRZEBIEG KONKURSU

1. Po upłynięciu czasu na zgłaszanie zdjęć konkursowych (tj. 19 października 2018 r, godzina 23:59), w terminie trzech dni Organizator wybierze dziesięć zwycięskich zdjęć.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram (przez oznaczenie w poście lub w wiadomości bezpośredniej).
3. W celu potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Zwycięzca powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@mamaistetoskop.pl, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników, swoje dane osobowe (w tym numer PESEL i dane do wysyłki). Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z polityką prywatności, jedynie na potrzeby konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
4. Brak wiadomości ze strony Zwycięzcy, w wyznaczonym terminie, będzie oznaczał odmowę przyjęcia nagrody.
5. Przyznane nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na koszt Organizatora.