Regulamin konkursu

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest OVENO Mateusz Woźniak z siedzibą w Chełmie, ul. Lwowska 12/2, adres do korespondencji: ul. Wojciechowska 7/206, 20-704 Lublin.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym Instagram.

 

§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia lub jest osobą powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
2. Żeby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien:
a) dokonać zakupu “Torby z sercem” w sklepie internetowym Organizatora, pod adresem www.mamaistetoskop.pl, w okresie od 1 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.
b) zamieścić w serwisie internetowym Instagram, w terminie do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59, zdjęcie na którym widać “Torbę z sercem”, wraz z hashtagiem #torbazsercem. Na zdjęciu należy oznaczyć profil @mama.i.stetoskop. Profil użytkownika musi być publiczny.
3. Zamieszczenie zdjęcia w serwisie internetowym Instagram, spełniającego warunki wymienione w pkt. 3 tego paragrafu, będzie traktowane jak zgłoszenie do udziału w konkursie.
4. Stworzone przez Uczestnika zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
5. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

 

§3
NAGRODY

1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody, każda składająca się z:
a) książki J. Thorwalda pod tytułem “Pacjenci” o wartości 44,90 zł,
b) vouchera na zakupy w sklepie mamaistetoskop.pl o wartośći 100 zł (ważny 6 miesięcy).
2. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
3. Organizator przyzna każdemu zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 16,10 zł (słownie: szesnaście złotych dziesięć groszy).
4. Organizator pobierze od każdego zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

§4
PRZEBIEG KONKURSU

1. Po upłynięciu czasu na zgłaszanie zdjęć konkursowych (tj. do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59), w terminie trzech dni Organizator wybierze trzy zwycięskie zdjęcia.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram w terminie jednego dnia od ogłoszenia wyników Konkursu.
3. W celu potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Zwycięzca powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@mamaistetoskop.pl, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników, swoje dane osobowe (w tym numer PESEL i dane do wysyłki). Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora jedynie na potrzeby konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
4. Brak wiadomości ze strony Zwycięzcy, w wyznaczonym terminie, będzie oznaczał odmowę przyjęcia nagrody.
5. Przyznane nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na koszt Organizatora.