Regulamin konkursu

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Mateusz Woźniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą OVENO Mateusz Woźniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: ul. Lwowska 12/2, 22-100 Chełm, NIP: 5632369831, REGON: 361132420, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@mamaistetoskop.pl.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym Instagram.

 

§2
UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia lub jest osobą powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
2. Żeby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien:
a) dokonać zakupu dowolnego produktu w sklepie internetowym Organizatora, pod adresem www.mamaistetoskop.pl, w okresie od 30 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
b) zamieścić w serwisie internetowym Instagram, w terminie od 30 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do godziny 23:59, zdjęcie na którym widać produkt zakupiony w sklepie internetowym Organizatora. Na zdjęciu należy oznaczyć profil @ze.stetoskopem oraz dodać hashtag #anatomiajestpiękna. Profil użytkownika musi być publiczny.
3. Stworzone przez Uczestnika zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
4. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

 

§3
NAGRODY

1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody, każda składająca się z:
a) książki o tematyce medycznej o wartości 50 zł,
b) vouchera na zakupy w sklepie zestetoskopem.pl o wartości 150 zł (ważny do 31 stycznia 2020 r.).
2. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
3. Organizator przyzna każdemu zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 22,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 22 groszy).
4. Organizator pobierze od każdego zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

§4
PRZEBIEG KONKURSU

1. Po zakończeniu każdego miesiąca przypadającego na okres trwania konkursu, organizator wybierze jedno zwycięskie zdjęcie. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w ciągu trzech dni roboczych po 31 października 2019 r., 30 listopada 2019 r., 31 grudnia 2019 r. 
2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram (przez oznaczenie w poście lub w wiadomości bezpośredniej).
3. W celu potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Zwycięzca powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@mamaistetoskop.pl, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników, swoje dane osobowe (w tym numer PESEL, numer telefonu i dane do wysyłki). Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z polityką prywatności, jedynie na potrzeby konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda zwycięzcy. Zwycięzca ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Zwycięzca ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Brak wiadomości ze strony Zwycięzcy, w wyznaczonym terminie, będzie oznaczało odmowę przyjęcia nagrody.
5. Przyznane nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na koszt Organizatora.